Voorwaarden

2.4 - George East (Housewares) Ltd - Algemene voorwaarden B2C-website v1.03

Voorwoord

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden. Deze zijn altijd van toepassing wanneer u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de algemene voorwaarden zorgvuldig door. We raden u ook aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze later opnieuw kunt lezen.

Artikel 1 Definities

  1.1 - Tala koken: de naam waaronder George East (Housewares) Ltd handelt, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en geregistreerd onder bedrijfsnummer 3765504, in combinatie met btw-nummer 744 446228.

  1.2 - Klant: de natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die met Tala Cooking een Overeenkomst aangaat en / of zich geregistreerd heeft op de Website.

  1.3 - Overeenkomst: iedere overeenkomst of overeenkomst tussen Tala Cooking en Opdrachtgever, waarvan de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

  1.4 - Algemene voorwaarden: de huidige algemene voorwaarden.

  1.5 - Geschreven: “Schriftelijk” omvat in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail en / of fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

  Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

   2.1 - Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Tala Cooking, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele voorwaarden van de Klant worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

   2.2 - Indien Opdrachtgever in zijn opdracht, bevestiging of mededeling, al dan niet acceptatie daarvan, bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, die bindend zijn voor Tala Cooking, indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vermeld door Tala Cooking, zijn schriftelijk geaccepteerd.

   2.3 - Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden specifieke product-, actie- of servicevoorwaarden van toepassing zijn, zijn ook deze voorwaarden van toepassing, maar de Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf kan bij tegenstrijdige voorwaarden aan de toepasselijke bepaling die het meest is gunstig naar hem.

   Artikel 3 Prijzen en informatie

    3.1 - Alle prijzen op de Website en in andere van Tala Cooking afkomstige materialen zijn inclusief BTW en, tenzij op de Website anders vermeld, overige heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Eventuele kortingen zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.

    3.2 - Indien er verpakkingskosten, verzendkosten en / of bezorgkosten in rekening worden gebracht, wordt dit tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst duidelijk vermeld.

    3.3 - De inhoud van de Website is met de grootste zorg samengesteld. Tala Cooking kan niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde correct en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in ander materiaal van Tala Cooking zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

    3.4 - De afbeeldingen bij de producten op de website zijn alleen ter illustratie en bieden geen garantie voor de maat of kleur van het product in kwestie. Tala Cooking kan evenmin verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur) afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

    Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

     4.1 - De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Tala Cooking en het voldoen aan de door Tala Cooking gestelde voorwaarden.

     4.2 - Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Tala Cooking onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf de mogelijkheid om de Overeenkomst te beëindigen.

     4.3 - Indien blijkt dat door Opdrachtgever bij het accepteren of anderszins aangaan van de Overeenkomst onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Tala Cooking het recht om vervullen zijn verplichting nadat de juiste informatie is ontvangen.

     4.4 - Tala Cooking kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Tala Cooking op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is Tala Cooking gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren dan wel aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden, zoals vooruitbetaling.

     Artikel 5 Registratie

      5.1 - Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Website dient de Klant zich te registreren via het registratieformulier / accountregistratiemogelijkheid op de Website.

      5.2 - Tijdens de registratieprocedure kiest de Klant een wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. De klant is verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

      5.3 - De klant dient zijn inloggegevens strikt vertrouwelijk te houden. Tala Cooking is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er altijd vanuit gaan dat een Klant die zich registreert op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Alles wat gebeurt via het account van de Klant, is de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

      5.4 - Indien de Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens ongeautoriseerd zijn geworden, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en / of Tala Cooking hiervan op de hoogte te stellen zodat Tala Cooking passende maatregelen kan nemen.

      Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

      6.1 - Tala Cooking is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

      6.2 - De wijze van bezorging kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Tala Cooking, tenzij anders overeengekomen of vermeld. Alle bestellingen van Tala Cooking worden binnen geleverd 2-3 werkdagen. De levertijd kan afwijken door de gekozen betaalmethode, beschikbaarheid in ons magazijn, producttype of door feestdagen.

      6.3 - Indien de Klant, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, de producten wenst door te verkopen, dient het product ongewijzigd in de originele verpakking te worden aangeboden.

      6.4 - Indien Tala Cooking de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de Klant hiervan op de hoogte. In dat geval kan een klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf een nieuwe leverdatum afspreken of krijgt hij de mogelijkheid de Overeenkomst kosteloos te beëindigen. De klant die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf heeft nimmer recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook die op enigerlei wijze verband houdt met niet tijdige levering en / of niet-levering.

      6.5 - Indien sprake is van een beëindiging van de Overeenkomst op grond van het bepaalde in dit artikel, zal Tala Cooking eventueel vooruitbetaalde bedragen zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 14 dagen, terugbetalen.

      Artikel 7 Retourneren

       7.1 - Het herroepingsrecht is uitgesloten voor de Klant die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Dit artikel is dus alleen van toepassing op de Klant die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

       7.2 - De Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Tala Cooking binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, te ontbinden. Dit is de proefperiode van 14 dagen.

       7.3 - De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

       7.4 - De klant kan de overeenkomst ontbinden conform lid 2 van dit artikel door Tala Cooking op de hoogte te stellen dat hij annuleren de aankoop binnen deze periode. Tala Cooking geeft dan retourinstructies. In de meeste gevallen dient de Klant het product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terug te sturen.

       7.5 - Klant zorgt voor de producten. Tala Cooking wenst de producten in, voor zover redelijkerwijs mogelijk, originele, ongewijzigde, onbeschadigde en ongeopende verpakking te ontvangen.

       7.6 - De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan nodig is om de aard, eigenschappen en werking van producten te controleren.

       7.7 - Als u iets wilt retourneren, neem dan contact met ons op via customerservices@george-east.com of neem contact op met onze vriendelijke klantenservice op 01728 833400. Gebruik onze voorm zoals bijgevoegd op ons retourbeleid in combinatie met de retourzending. Na registratie kunt u uw retourzending opsturen naar:

       Tala, klantenservice

       c / o George East (Housewares) Ltd

       Eenheden 1-5 Masterlord Ind Estate

       Leiston, Suffolk, ikP16 4JD

       Verenigd Koningkrijk

       Vergeet niet om de factuur bij te voegen of een kopie van uw orderbevestiging per e-mail af te drukken als aankoopbewijs. Geef ook aan of u een terugbetaling of omruiling wenst. We vragen u om 3-5 werkdagen vanaf het moment te rekenen het pakket is bij ons aangekomen om te worden verwerkt.

       Let op: dit retourbeleid heeft alleen betrekking op producten die zijn gekocht via de website talacooking.com. Als je ergens anders een Tala-product hebt gekocht, neem dan contact op met de winkelr in eerste instantie.

       7.8 - De klant ontvangt het volledige aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terug. De terugbetaling zal gebeuren met behulp van dezelfde betalingsmethode als de klant heeft betaald. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

       7.9 De klant is verantwoordelijk en draagt ​​het risico voor het retourneren inclusief bijbehorende verzendkosten om het artikel te retourneren.

       7.10 - Bij de volgende producten is het herroepingsrecht uitgesloten, zodat deze niet retour genomen kunnen worden:

       • Producten gemaakt door Tala Cooking Klantspecifiek (maatwerk);
        • Producten die binnen de in lid 1 genoemde bedenktijd kunnen bederven of verouderen;
       • Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken, zoals, maar niet beperkt tot, maaltijden voor dieren.

       Artikel 8 Betaling

        8.1 - Klant dient betalingen aan Tala Cooking te voldoen volgens de betaalmethoden zoals aangegeven in de bestelprocedure en eventueel op de Website. Tala Cooking is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen van tijd tot tijd veranderen. Bij betaling na levering heeft de Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaande op de dag na levering.

        8.2 - De mogelijkheid van betaling achteraf wordt aangeboden in het bestelproces op de Website.

        8.3 - De vordering tot betaling is direct opeisbaar indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, volledige beslaglegging, liquidatie of ontbinding.

        8.4- £ 15 bezorgkosten voor bestellingen onder £ 150, exclusief btw

        Artikel 9 Garantie en conformiteit

         9.1 - Dit artikel is alleen van toepassing als er een Klant is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien Tala Cooking een aparte garantie geeft op de producten, onverminderd hetgeen zojuist is vermeld, geldt dit voor alle soorten Klanten.

         9.2 - Tala Cooking garandeert dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften. Defecten of schade die ontstaan ​​door onzorgvuldig of verkeerd gebruik van het product, of het niet opvolgen van de meegeleverde gebruikershandleiding, komen voor rekening van de Klant.

         9.3 - De klant wordt geacht de geleverde producten zo spoedig mogelijk te inspecteren en de geconstateerde gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden.

         9.4 - Als het geleverde product niet voldoet aan de overeenkomst bij levering (of defect wordt geleverd, of klant is ontevreden), kan de klant goederen retourneren volgens het retourbeleid van Tala Cooking, zoals uiteengezet op de website van het bedrijf.

         9.5 - Indien een klant aanleiding heeft tot een klacht met betrekking tot enige dienst / product geleverd via Tala Cooking dan kan de klant contact opnemen met Tala Cooking (contactgegevens onderaan deze set Algemene Voorwaarden) waarbij Tala Cooking zal proberen om dit volledig op te lossen om te resulteren in een tevreden klant.

         9.6 - Indien de Klant een bestelling retourneert op basis van het bepaalde in dit artikel, zijn de retourkosten voor rekening van Tala Cooking.

         Artikel 10 Klachtenregeling

          10.1 - Indien de Klant een klacht heeft over een product en / of over andere aspecten van de dienstverlening van Tala Cooking, kan hij een klacht indienen bij Tala Cooking via telefoon, e-mail of post. Zie de contactgegevens onderaan de Algemene voorwaarden.

          10.2 - Tala Cooking geeft Klant zo spoedig mogelijk een reactie op zijn klacht, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, bevestigt Tala Cooking de ontvangst van de klacht binnen 14 dagen en geeft daarbij een indicatie van de termijn waarbinnen zij verwacht inhoudelijk of definitief op de klacht te reageren. geven.

          10.3 - Klanten die niet handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf kunnen ook een klacht indienen via het Europese platform voor geschillenbeslechting, te bereiken op http://ec.europa.eu/odr/. 

          Artikel 11 Aansprakelijkheid

          11.1 - Dit artikel is alleen van toepassing op de klant wie koopt product via tala-cooking.com.

          11.2 - de totale aansprakelijkheid van Tala Cooking jegens de klant vanwege een toerekenbare tekortkoming in de vervulling van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief BTW).

          11.3 - Aansprakelijkheid van Tala Cooking jegens Afnemer voor indirecte schade, waaronder in ieder geval - maar nadrukkelijk niet uitsluitend - gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van data en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

          11.4 - Buiten de gevallen genoemd in de vorige twee leden van dit artikel rust op Tala Cooking jegens de Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Enige beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid opgenomen in de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden is niet van toepassing indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Tala Cooking.

          11.5 - De aansprakelijkheid van Tala Cooking jegens de klant vanwege een toerekenbare tekortkoming in de vervulling van een Overeenkomst komt slechts tot stand indien de Klant Tala Cooking tijdig en behoorlijk Schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn stelt om de tekortkoming te verhelpen, en Tala Cooking na die termijn in gebreke blijft aan haar verplichtingen te voldoen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Tala Cooking in staat is adequaat te reageren.

          11.6 - Voorwaarde voor enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat deze is ontstaan, schriftelijk bij Tala Cooking meldt.

          11.7 - In geval van overmacht is Tala Cooking niet verplicht tot vergoeding van eventuele schade aan de klant. Onder overmacht wordt naast hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt verstaan ​​in ieder geval: het niet kunnen nakomen van de verplichtingen als gevolg van (gevaar voor) oorlog, brand, waterschade, overstroming, bedrijfsbezetting, staking, import en exportbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinestoringen, verstoringen in de aanvoer van primaire middelen zoals energie, water, internet en storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, of bij opslag- en transportproblemen buiten de schuld of de risicosfeer van Tala Cooking ontstaan .

          11.8 - Voor zover Tala Cooking de verplichting uit de Overeenkomst ten tijde van overmacht reeds is nagekomen of gedeeltelijk zal nakomen, is Tala Cooking gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren, voor zover dit gedeelte zelfstandige waarde verschuldigd is. De klant is verplicht deze factuur te betalen. Indien de Klant vooruit heeft betaald, is Tala Cooking slechts gehouden tot creditering van het gedeelte dat door overmacht niet is nagekomen.

          Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

           12.1 - De eigendom van producten gaat pas over op de Klant na volledige betaling van het overeengekomen bedrag.

           12.2 - Het risico, waar het deze producten betreft, gaat over op de Klant zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd of bij afhaling bij overdracht van de producten. Indien uitdrukkelijk overeengekomen, gaat het risico eerder op de Klant over.

           12.3 - In geval van faillissement, voorlopige surseance van betaling, beslag of curatele zijn de producten die nog niet door Tala Cooking zijn overgedragen direct opeisbaar.

           12.4 - Indien Afnemer handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf niet voldoet aan de verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, of niet vervullen op tijd, kan Tala Cooking de geleverde goederen claimen als haar eigendom.

           Artikel 13 Persoonsgegevens

           13.1 - Tala Cooking verwerkt de persoonsgegevens van Opdrachtgever in overeenstemming met de privacyverklaring zoals gepubliceerd op de Website.

           Artikel 14 Slotbepalingen

           14.1 - Op de overeenkomst is Engels recht van toepassing, dat regelmatig door onze juridische partners wordt beoordeeld.

           14.2 - Voor zover door dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan ​​naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Engelse rechter in het arrondissement Suffolk.

           14.3 - Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, laat dit de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden onverlet. Partijen stellen dan (een) nieuwe bepaling (en) ter vervanging vast, die zoveel mogelijk invulling geeft aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling.

           14.4 - Tala Cooking is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Tala Cooking zal Opdrachtgever uiterlijk 2 maanden voordat deze van kracht worden per e-mail en / of via de Website op de hoogte stellen van de wijzigingen. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen op elk moment worden aangebracht en behoeven geen kennisgeving.

           Contact details

            Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden nog vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

            George East (Housewares) Ltd

            Eenheden 1-5 Masterlord Industrial Estate

            Station Road, Leiston, Suffolk, IP16 4JD, Verenigd Koninkrijk

            T | +44 (0) 1728833400

            E |customerservices@george-east.com

            Bedrijfsnummer 3765504

            BTW 744 446228

            Uitverkoop

            Niet beschikbaar

            Uitverkocht